Sprekers

Conferentie 'Over de drempel. En dan? Morele dilemma’s van jeugdzorgwerkers'

 

 

Start

presentaties

Informatie

Vervolgdebatten

Registratie

Sprekers

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Vrije Universiteit,

Amsterdam

 

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u mailen naar:

info@ack.vu.nl

 

 

 

 

 

 

Herman Baartman, emeritus bijzonder hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling.

 

 

 

 

 

Eefke Cornelissen, onderzoeker en adviseur, Kennisnetwerk Achter de Voordeur, mede-auteur van ‘Handreiking Achter de Voordeur; een verkennend onderzoek naar zeven grootstedelijke Achter de Voordeur-projecten’.

 

Lia van Doorn, Lector Innovatieve dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht.

 

Sjoukje Douma, Ambulante hulpverlener pleegzorg en contactpersoon kindermishandeling, Jeugdzorgorganisatie Spirit Amsterdam.

 

Janine Janssen (cultureel antropoloog/criminoloog) is als hoofd onderzoek verbonden aan het Landelijke Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld, dat is ondergebracht bij Politie Haaglanden. Hier verricht en coördineert zij onderzoek met betrekking tot eerzaken ten behoeve van de Nederlandse politie. Ook adviseert zij ten aanzien van de behandeling van dit onderwerp in het Nederlandse politieonderwijs.

 

Veronie de Jong, Schoolmaatschappelijk werker, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland, Leiden.

 

Ella Kalsbeek (1955) Gewaardeerde justitiewoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie die ook Foto Mr. N.A. Kalsbeekkorte tijd staatssecretaris was in het kabinet-Kok II. Begon als beleids- en stafmedewerkster van de PvdA-fractie en ging in het najaar van 1989 zelf deel uitmaken van die fractie. Leidde onder meer de commissie die uitvoering van de aanbevelingen van de IRT-enquêtecommissie onderzocht. Hield zich behalve met justitie ook bezig met zaken rond het koninklijk huis en met het jeugdbeleid. Maakte zich sterk voor verbetering van de (justitiële) jeugdzorg. Sprak haar gedegen redevoeringen in de Kamer altijd tamelijk snel uit. Vanaf 2005 is zij voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Woon-Zorgcentra Haaglanden, en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut, sinds 2007. Vanaf 1 maart 2007 is zij bestuurder van Altra Amsterdam.

 

Willemien Meershoek, directeur van het Landelijk Service Centrum Scouting Nederland.

 

Ben Rensen (1946) is sinds 1980 schoolarts in de wijk Ondiep, Zuilen te Utrecht, met 4000 kinderen, 50% allochtoon. Schoolarts LOM, MLK,ZMLK,ZMOK school, Opvangcentrum vluchtelingen, Islamitische basisschool en 18 jaar Internationale Schakel Klassen. Gespecialiseerd in traumatische ervaringen bij kinderen en stress reacties na mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik (binnen en buiten het gezin), signalen en symptomen bij allochtone kinderen, kinderen als getuigen van geweld, rechten van kinderen, sociaal-economische aspecten van speelruimte en ADHD, effecten van armoede op kinderen. Klik hier voor een overzicht.

 

Doret de Ruyter (1964) is sinds augustus 2003 hoogleraar theoretische en historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In onderzoek en dienstverlening is zij al bijna twintig jaar betrokken bij de jeugdzorg. Dit begon met haar dissertatie Met Recht Ingrijpend: een pedagogisch criterium voor het opleggen van hulp dat zij in november 1993 verdedigde. Daarna was zij (deels) werkzaam bij het NIZW en aldaar betrokken bij diverse projecten rondom de jeugdzorg, waaronder kwaliteitszorg. In de periode 2005/2007 was zij lid van de Werkgroep Wetgeving, die de minister van justitie heeft geadviseerd over de aanpassing van de kinderbeschermings- wetgeving. Ten slotte is zij sinds 1994 bestuurlijk actief in de jeugdzorg. Op dit moment is zij lid van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

 

Alies Struijs is ethicus en coördinator van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en senior adviseur Raad voor de Volksgezondheid en zorg. Praktijkervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening in een multireligieus en multicultureel perspectief (1986-1996). Daar is onder andere het op de praktijk gerichte boek 'Botsende waarden. Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening' (1996) uit voortgekomen.

 

Willem Timmer is hoofd van de unit Multi-etnisch Politiewerk (Haaglanden) en het landelijk expertisecentrum Eergerelateerd Geweld.

 

Eric Tjong Tjin Tai, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Auteur van Zorgplichten en zorgethiek.

 

 Dick Willems (1954) studeerde geneeskunde aan de RijksUniversiteit Groningen. In 1995 promoveerde hij op het proefschrift Tools of care – Explorations into the semiotics of medical technology.
Vanaf 2003 is hij werkzaam als arts en hoogleraar Medische ethiek aan het Amsterdams Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij als consulent verbonden aan de huisartsen-peergroup Palliatieve zorg Amsterdam.
Hij is o.a. voorzitter van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, lid van de beraadsgroep Ethiek en recht van de Gezondheidsraad en lid van de beleidsadviesraad van de KNMG. Daarnaast bekleedt hij verschillende andere nevenfuncties. Klik hier voor een overzicht van zijn nevenfuncties.

 

 

Gerrit Witteveen, Coördinator Onderwijsservicecentrum (CSV), een VMBO-school in Veenendaal, en lid sectiebestuur leerlingbegeleiding van de NVS-NVL, Vereniging voor schooldecanen en leerlingbegeleiders. Recente activiteiten voor de vereniging: projectleider Startdocument Onbeperkt Leren (oproject van CG-raad, Handicap & Studie en de NVS-NVL) en Onderzoek naar het rendement van ambulante begeleiding in het Voortgezet Onderwijs.

 

 

 

                                  

© Copyright ACK, gewijzigd op 08 januari 2009
 Designed by Regina