Tekstvak: Korte Lontjes en Opgeblazen Ego’s:
Over agressie en emotieregulatie bij kinderen en jeugdigen

Tekstvak: Symposium

Logo ACK

 

 

 

 

 

 

 

  Start Informatie     Programma       Route  Folder  Persberichten

          Inleiding

Onze samenleving krijgt in toenemende mate te maken met agressie en geweld onder kinderen en jeugdigen. Om effectief preventie- en interventiebeleid te kunnen ontwikkelen is er grote behoefte aan kennis over het ontstaan en de instandhouding van dergelijk gedrag. Op het symposium ‘Korte Lontjes en Opgeblazen Ego’s’ zal agressie-problematiek worden benaderd vanuit een emotie-perspectief. Wetenschappers zullen actuele inzichten presenteren over boosheid en schaamte, gebrekkige of inadequate regulatievaardigheden, en de rol van het zelfbeeld. Ervaren trainers zullen bestaande behandelprogramma’s evalueren in het licht van deze nieuwe bevindingen. Het symposium zal ruimschoots gelegenheid bieden voor een dialoog tussen wetenschappers en praktijkmensen, en aldus een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de aanpak van een urgent maatschappelijk probleem.

 

Het symposium zal worden geopend door prof. Brad Bushman, toonaangevend aggresie-onderzoeker aan de Universiteit van Michigan. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de rol van mediageweld, de relatie tussen zelfbeeld en agressie, en agressie-regulatie. Op dit symposium zal prof. Bushman spreken over catharsis: Wat is het effect van ‘onschuldige’ woede-uitingen (bijvoorbeeld je afreageren op een boksbal) op agressie?

 

Vervolgens zal prof. Hedy Stegge ingaan op de relatie tussen emotie en agressie. Zij zal beargumenteren dat voor een goed begrip van uitingen van agressie niet alleen aandacht moet worden besteed aan boosheid, maar ook aan een tot dusver onderbelichte emotie, namelijk schaamte. Vaak zijn het schaamtevolle gebeurtenissen die aanleiding geven tot agressie: een provocatie, een belediging, een kritische opmerking, of een vermeend gebrek aan het tonen van respect. Met name kinderen en jeugdigen met een overdreven positief en om die reden kwetsbaar zelfbeeld zullen in dergelijke situaties geneigd zijn over te gaan tot agressie of soms zelf ernstig geweld.

In het middagprogramma zullen verschillende sprekers zich richten op de implicaties voor de behandel- en opvoedingspraktijk.

 

Drs. Sander Thomaes zal dit thema inleiden en daarbij ingaan op de socialisatie van gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen. Wat moeten ouders en leerkrachten, of — als het misloopt — behandelaars wel of juist niet doen.

 

Prof. Wim Slot, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van competentiegerichte behandelingsvormen in Nederland zal veelbelovende benaderingen van agressie-problematiek vanuit deze nieuwe wetenschappelijke inzichten belichten. In hoeverre wordt in bestaande programma’s al expliciet of impliciet rekening gehouden met gevoelens van schaamte en de beïnvloeding van het zelfbeeld en wat valt op dit punt nog te verbeteren.

 

Dr. Nicolle van de Wiel, manager opleidingen bij de Rino-groep, verzorgt samen met Astrid Hoppe trainingen in de uitvoering van ‘Minder Boos en Opstandig’ en heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit programma in de klinische praktijk. Zij zal ingaan op de inhoud van deze behandeling, en daarbij aandacht besteden aan emotieregulatie en zelfbeeld.

 

Het symposium zal worden afgesloten met de openbare verdediging van het proefschrift van Sander Thomaes, waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar schaamte en agressie bij kinderen en jeugdigen met narcistische trekken. 

 

 

 

 

Vrije Universiteit / ACK

Van der Boechorststraat 1

1081 BT  Amsterdam

E-mail: info@ack.vu.nl

Website: www.ack.vu.nl