Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse Rechtspraak

 
Mr. G. C. A. M. Ruitenberg
ISBN: 90 6665 519 4
312 pagina's
1e druk, 2003

 
 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) bevat zowel burger- en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten voor kinderen. Het is het meest universele verdrag ter wereld. Voor Nederland trad het op 8 maart 1995 in werking.

Wat is de invloed van het IVRK op de Nederlandse rechtspraak? Concrete en gedetailleerde informatie over de doorwerking van bepalingen van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak ontbrak. Dit onderzoek brengt daarin verandering. Het beantwoordt vragen als: Welke verdragsbepalingen zijn voor de rechter ingeroepen of ambtshalve door de rechter toegepast en met welk resultaat? Welke bepalingen zijn reeds rechtstreeks door de rechter toegepast en wat zijn de toekomstverwachtingen ten aanzien van (rechtstreekse) toepassing van bepalingen van het IVRK? Dit boek bevat samenvattingen van en commentaar bij de relevante rechtspraak. Daarnaast wordt kort ingegaan op de geschiedenis, inhoud en het toezicht op de naleving van het Verdrag. De auteurs hopen dat dit onderzoek en de vervolgpublicaties in de komende jaren zullen soortgelijke rechtspraakoverzichten verschijnen bijdragen aan een toenemend gebruik van het IVRK in de rechtspraak, zodat het Verdrag een levend en effectief instrument zal zijn ter verwezenlijking van de rechten van alle kinderen in Nederland.

Mr. G.C.A.M. Ruitenberg is in 2001 afgestudeerd in de richtingen Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Momenteel is zij werkzaam bij de afdeling Privaatrecht van deze universiteit. Zij verricht promotieonderzoek naar het belang van het kind in de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

 
Prijs: 34.00
Bestel aantal: