Over het ACK  
 

ACHTERGROND

De kwaliteit van een samenleving staat en valt met de kwaliteit van de wijze waarop haar leden worden opgevoed en zich ontwikkelen. Omgekeerd zijn de kwaliteit van opvoeding en ontwikkeling mede afhankelijk van de zorg die de samenleving daaraan besteedt. In dit samenspel hebben elk van deze drie partijen, ouders, kinderen en samenleving, hun belangen, hun rechten en hun plichten die op een ingewikkelde manier met elkaar verstrengeld zijn. Hoe ingewikkeld die verstrengeling is blijkt bijvoorbeeld als uitgemaakt moet worden wanneer rechten van de ene partij (bijvoorbeeld het recht van de ouder om zelf zijn kind op te voeden) moeten wijken voor rechten van de andere (bijvoorbeeld dat van een kind op veiligheid). Of als uitgemaakt moet worden of de samenleving zich met het oog op preventie ongevraagd mag inlaten met die gezinnen, waar een verhoogd risico bestaat op kindermishandeling of jeugdcriminaliteit. Bij dergelijke vraagstukken is wetenschappelijke kennis onmisbaar. Deze heeft bijvoorbeeld betrekking op risicofactoren en op effecten van preventie inzake jeugdcriminaliteit, op de morele en juridische grondslag  van kinderbeschermingsmaatregelen, op de aard van en de voorwaarden voor morele ontwikkeling, op de relatieve invloed van omgeving en aanleg op (anti)sociaal gedrag en op de ontwikkeling van seksualiteit en seksuele delinquentie. Vraagstukken waarbij belangen, rechten en  plichten van kinderen, ouders en samenleving in het geding zijn kennen zoveel facetten dat bestudering daarvan de samenwerking vergt tussen verschillende wetenschappelijke disciplines.

De Vrije Universiteit hecht aan een verantwoorde beoefening van de wetenschap en daarmee aan hoogwaardig, fundamenteel, vernieuwend en maatschappijgeoriënteerd onderzoek. Rond het spanningsveld tussen kinderen, ouders en samenleving en daarmee samenhangende thema's als emotionele ontwikkeling, morele opvoeding, veiligheid, geweld en kinderbescherming heeft de VU de expertise in huis die nodig is voor interdisciplinaire bestudering van deze thema’s.

De Faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde hebben deze expertise gebundeld in een interfacultair onderzoeksinstituut: Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies.

MISSIE

Het  ACK rekent het tot zijn taak een wetenschappelijk gefundeerde bijdrage te leveren aan inzichten in processen van opvoeding en ontwikkeling aan de deugdelijkheid van voorzieningen, wet- en regelgeving en interventies gericht  op de bevordering van de kwaliteit van opvoeding en ontwikkeling. Het ACK verricht in interdisciplinaire samenwerking onderzoek

 • naar  ouderschap, opvoeding en ontwikkeling en naar stagnaties op deze terreinen;

 • naar aard en effect van interventies van preventieve of curatieve aard bedoeld ter ondersteuning of verbetering van ouderschap, opvoeding of ontwikkeling;

 • naar legitimering en effect van beleid(smaatregelen) inzake ouderschap, opvoeding en ontwikkeling;

 • naar de rechtsfilosofische, juridische en empirische legitimering van wettelijke regels welke betrekking hebben op ouderschap, opvoeding en ontwikkeling.

 

EXPERTISE

De bijzondere expertise die in het ACK wordt gebundeld, wordt ingebracht door diverse leerstoelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Preventie- en hulpverlening inzake kindermishandeling (prof.dr. F. Lamers-Winkelman); kenmerken van mishandelende ouders

 • Methoden en technieken van criminologisch onderzoek (prof.dr. C.C.J.H. Bijleveld); analyse van criminele carričres

 • Personen- en Familierecht (prof.mr. M.V. Antokolskaia); Huwelijks-, relatie- en echtscheidingsrecht, vergelijkend familierecht, harmonisatie van het familierecht in Europa

 • Forensische ontwikkelingspsychologie (prof.dr. R.A.R. Bullens); effecten van behandeling van seksuele delinquenten

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie (prof.dr. Th. Doreleijers); forensische zorg voor jeugdigen

 • Jeugdgezondheidszorg (prof.dr. R. Hirasing);  jeugdzorg voor multi-problem gezinnen

 • Ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie (prof.dr. J.M. Koot); preventie van gedragsproblemen van jonge kinderen

 • Deviante ontwikkeling; prof.dr. R. Loeber); antisociaal gedrag van jongeren en preventie

 • Orthopedagogiek (prof.dr. C. Schuengel); onveilige gehechtheid en hulpverlening

 • Gezinsopvoeding en opvoedingseffecten van beleid (prof.dr. H.J. Schulze); risico- gezinnen en preventie

 • Klinische Neuropsychologie (prof.dr. J. Sergeant); neuropsychologische aspecten van agressiviteit

 • Pedagogische en ontwikkelingspsychologische aspecten van maatregelen van kinderbescherming (prof.dr. N.W. Slot); effecten van de maatregel van ondertoezicht-stelling

 • Ontwikkelingspsychopathologie (prof.dr. H. Stegge); de ontwikkeling van gevoelens van woede, schaamte en schuld

INTERDISCIPLINAIR ONDERWIJS

Het ACK is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs waarin wordt samengewerkt door drie faculteiten van de Vrije Universiteit, te weten de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geneeskunde. Deze samenwerking vindt plaats op het gebied van het interdisciplinair onderwijs op het domein van kinderen, ouders en samenleving.

   

 

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK)

Vrije Universiteit Amsterdam

Mw.dr. Dorien Graas

Van der Boechorststraat 1 / kamer 3C-15

1081 BT Amsterdam

info@ack.vu.nl

www.ack.vu.nl