Interdisciplinair Onderwijs

 

 

  

Voor wie aan de VU studeert of wil studeren is het doorgaans niet eenvoudig een beeld te krijgen van wat het onderwijs op zijn of haar gebied van interesse universiteitsbreed te bieden heeft. Het ACK biedt een overzicht van interdisciplinair georiŽnteerde vakken op het domein van kinderen, ouders en samenleving die verzorgd worden door de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geneeskunde.

Wie als arts, psycholoog, pedagoog of jurist werkzaam is in de sector van de (geestelijke) gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening, het strafrecht of de jeugdbescherming heeft van doen met complexe vraagstukken rond jeugdcriminaliteit, falend ouderschap, seksueel misbruik van kinderen, de nasleep van jeugdtraumaís, morele ontwikkeling, maatregelen van jeugdbescherming en zo meer. De complexiteit van die vraagstukken hangt onder meer samen met de ingewikkelde relatie tussen de juridische, pedagogische, medische en psychologische aspecten ervan. Elke student kan binnen zijn eigen faculteit van deze zaken enigszins op de hoogte raken, maar een monodisciplinaire kijk op multidisciplinaire vraagstukken doet weinig recht aan de complexiteit ervan.

De geboden vakken helpen om de eigen kijk op vraagstukken rond ontwikkeling, opvoeding en samenleving te verbreden. Een groot deel van de hier genoemde vakken is interdisciplinair van opzet, sommige zijn meer monodisciplinair maar van zodanig fundamentele aard dat ze daardoor ook voor andere disciplines relevant zijn.

Dit overzicht is gemaakt door het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK). Het ACK is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs waarin wordt samengewerkt door drie faculteiten van de Vrije Universiteit, te weten de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geneeskunde. Deze samenwerking betreft onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis en expertise over vraagstukken op het gebied van de kinderstudies: over (stoornissen in) opvoeding en ontwikkeling en over belangen, rechten en plichten van kinderen, ouders en samenleving.

 

Voor verdere informatie betreffende de verschillende vakken kunt u een mail sturen naar: studiesecretariaat@psy.vu.nl of secretariaat.ped.ont@psy.vu.nl.

Voor het verkrijgen van nadere informatie over eventuele entreevoorwaarden en kosten zie: http://www.psy.vu.nl/fpp.php/studeren/pedagogiek/toelating/contractonderwijs.html.