Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

 
 

     Privaatrecht

Mw. prof. mr. M.V. Antokolskaia (Masha)

Dr. mr. K. Blankman (Kees)

Prof. dr. R.A.R. Bullens (Ruud)

Mw. mr. C. van Rooijen (Connie)

Mw. mr. G.C.A.M. Ruitenberg (Geeske)

Mw. mr. N. Spalter (Naomi)

Prof. mr. J.C.M. Willems (Jan)

     Criminologie

Mw. prof. dr. C.C.J.H. Bijleveld (Catrien)

Mw. mr. L.M.Z. Volf (Mila)

     Staats- en Bestuursrecht

Mw. mr. S.K. van Walsum (Sarah)

 
 
     

 

Afdeling Privaatrecht:

 

Mw. prof. mr. M.V. Antokolskaia (Masha)

Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Personen en Familierecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Kamer 6A-40
Tel.nr: 020-5986294
E-mail: m.v.antokolskaia@rechten.vu.nl
Onderzoek/aandachtsgebieden:
Huwelijks-, relatie- en echtscheidingsrecht, vergelijkend familierecht, harmonisatie van het familierecht in Europa.
Publicaties:

Antokolskaia, M.V. (2002). 'Enkele gedachten over de harmonisatie van het familierecht in Europa’. FJR, 1, 4-10.

Antokolskaia, M.V. (2002). ‘De ontwikkeling van het Russische familierecht vanaf de Bolsjewistische revolutie: een poging tot verklaring’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 70, 137-171.

Antokolskaia, M.V. (2002). ‘Would the Harmonisation of Family Law in Europe Enlarge the Gap between the Law in the Books and the Law in Action? A Discussion of Four Historical Examples of Radical Family Law Reform’. Die Praxis des Familienrechts, 2, 261-293.

Antokolskaia, M.V. (2002). ‘Dutch Family Law in the 21st Century: Trend-Setting and Straggling Behind at the Same Time’ (in samenwerking met K. Boele-Woelki). In: Hondius, E. et al. (Red.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law  (pp.53-75). Antwerpen: Intersentia.

Antokolskaia, M.V. (2002). ‘The Recent Developments in Dutch Filiation, Adoption and Joint Custody Law’. Rivista di Diritto della Familia e delle Successioni in Europa, 3,, 791-804.

Antokolskaia, M.V. (2003). ‘Development of Family Law in Western and Eastern Europe: Common Origins, Common Driving Forces, Common Tendencies’. Journal of Family History, 28, 52-69.

Antokolskaia, M.V. (2003). ‘The '"Better Law” Approach and the Harmonisation of Family Law’. In: Boele-Woelki, K. (Red.), Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe. European Family Law Series No. 4 (pp.159-183). Antwerpen: Intersentia.

Antokolskaia, M.V. (2003). ‘The Harmonisation of Family Law: Old and New Dilemmas’. European Review of Private Law, 1, 28-49.

Antokolskaia, M.V. (2004). ‘Human Rights as a Basis for the Harmonisation of Family law?’ In: P. Lødrup & E. Mordvar, E. (Eds.), Family Life and Human Rights (pp.29-49).

Antokolskaia, M.V. (in press). ‘Children in Divorce: Objects of Care or Subjects of Rights?’ In: The Children of Divorce: Legal Regulations, policy directions and social practices across Europe in case of family breakdown. Policy Press.

Antokolskaia, M.V.(in press). ‘Family Values and the Harmonisation of Family Law’. In: M. Mclean & J. Eekelaar (Red.), The Proceedings of the Oñati Seminar Family Law and Family Values.
 

 

Naar boven


Dr.mr. K. Blankman (Kees)

Universitair docent Familie- en Jeugdrecht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Kamer 6A-38

Tel.nr: 020-5986293

E-mail: k.blankman@rechten.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

(meerderjarige) wilsonbekwamen.

Publicaties:

Blankman, K. (2003). Wilsbekwaamheid in het familie- en gezondheidsrecht, enkele beschouwingen vanuit het recht en de praktijk van de rechter; voordracht gehouden op 3 april 2003 tijdens de Geriatriedagen te Ede.

Blankman, K. (2003). Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht over de toekomst van de Wet Bopz in het bijzonder binnen de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg, verdedigd tijdens de op 11 april 2003 gehouden jaarvergadering van deze vereniging te Zeist.

 

Naar boven


Prof. dr. R.A.R. Bullens (Ruud)

Bijzonder hoogleraar Forensische kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

F aculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht.

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam

Kamer 6A-29

Tel.nr.: 020-5986282

E-mail: ruudbullens@planet.nl

Directeur FORA (forensische diagnostiek), directeur behandeling jeugd, De Waag

Tel.nr. FORA Amsterdam: 020-6693058, FORA Leiden: 071-5227355.

Tel.nr. De Waag: 030-2720685

Onderzoek/aandachtsgebied:

Suggestibiliteit bij kinderen, jeugdige zedendelinquenten (screeningsinstrument; behandelindicatie-instrument; behandelevaluatie-instrument; risicotaxatie-instrument), jeugdprostitutie.

Publicaties:

Horn, J.E. van, Bullens, R.A.R., Doreleijers, Th.A.H. & Jäger, M. (2001). Aard en omvang van seksueel misbruik en prostitutie allochtone jongens. Een verkennend onderzoek. Amsterdam: FORA/VU.

Bullens, R.A.R. (2000). Risicotaxatie bij de individuele zedendelinquent: historische, klinische en situationele risicofactoren. In: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Red.), Forensische Psychiatrie anno 2000 (pp.279-300). Deventer: Gouda Quint.

 

Naar boven


 

Mw. mr. C. van Rooijen (Connie)

Promovenda

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht.

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam

Kamer 7A-36

Tel.nr: 020-5986295

E-mail: c.vanrooijen@rechten.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

De voorziening van het ouderlijk gezag na echtscheiding en het belang van het kind.

Sinds 1998 behouden beide ouders na echtscheiding in principe samen het ouderlijk gezag, ook als slechts 1 van de ouders belast is met de dagelijkse verzorging en opvoeding en de andere ouder een omgangsregeling heeft met het kind. De gedachte van de wetgever is dat het doorlopen van gezamenlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind is, omdat beide ouders actief kunnen blijven participeren in de verzorging en opvoeding van het kind. In het onderzoek zal o.a. worden bestudeerd of de juridische regeling van het automatisch doorlopen van gezamenlijk gezag na echtscheiding inderdaad in het belang van het kind is.

Financiering:

1e geldstroom (AIO FdR)

Publicaties:

Rooijen, C. van (2003). Ouderlijke gezag na echtscheiding. LAVA, dec.

Chin-A-Fat, B.E.S. & Rooijen, C. van (2004). Oplossingen voor omgangsproblematiek, FJR, 9, 226-232.

Rooijen, C. van (2004). Gescheiden, toch gebonden. FJR, 11, 270-275.

Rooijen, C. van (verschijnt in 2005). Rapport: Gescheiden, toch gebonden.

 

 Naar boven


 

Mw. mr. G.C.A.M. Ruitenberg (Geeske)
Promovenda

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

kamer 6A-12

Tel.nr.: 020-598 6296
Email: g.c.a.m.ruitenberg@rechten.vu.nl
Onderzoek/aandachtsgebied:
Onderzocht wordt of en zo ja op welke wijze c.q. in welke mate recht wordt gedaan aan het belang van het kind in de toepassing van het Haags Verdrag inzake internationale Kinderontvoering. Bestudeerd wordt of een terugkeer van het kind naar het land van herkomst ook daadwerkelijk het belang van het kind heeft gediend; of en zo ja op welke wijze het belang van het kind een rol speelt bij de behandeling van een verzoek en bij het treffen c.q. de uitvoering van omgangsregelingen; en er wordt aandacht besteed aan het beroep op het belang van het kind in gerechtelijke procedures ter voorkoming van een terugkeer van het kind naar het land van herkomst.
Financiering:
Breedtestrategie onderzoek

Publicaties:

Ruitenberg, G.C.A.M. (2003). Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. Amsterdam: SWP.

Ruitenberg, Geeske (2003). Het terughalen van ontvoerde kinderen. Tijdschrift voor de Rechten van het Kind, 4, 2-4.

Ruitenberg, G.C.A.M. (2004). De uitdaging van het kinderrechtenverdrag voor de Nederlandse rechtspraak. FJR, 2, 30-35.

Blankman, K. & Ruitenberg, G.C.A.M. (2004). Opneming en behandeling van minderjarigen in psychiatrische ziekenhuizen; om gestoord van te worden?. FJR, 9, 217-225.

Bruning, Mariëlle & Ruitenberg, Geeske (2005). Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief. Congresbundel. Amsterdam: SWP.

 

Naar boven


 

Mw. mr. N.D. Spalter (Naomi)
Promovenda

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

kamer  6A-20

Tel.nr.: 020-5986281
Email: n.d.spalter@rechten.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebieden:
Het promotieonderzoek gaat over de grondslagen van partneralimentatie. Sinds de liberalisering van het echtscheidingsrecht in de meeste Europese landen (in Nederland in 1971), heerst grote onduidelijkheid over de vraag waarop de regeling van partneralimentatie is gebaseerd. Twee grondslagen voor partneralimentatie komt men echter overal in Europa tegen. Opvallend genoeg wordt in geen enkel Europees land een duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen gemaakt.

De hypothese van dit promotieonderzoek is dat het onderscheid tussen de twee grondslagen van groot juridisch, praktisch en sociaal belang is, voornamelijk voor de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de niet- zelfvoorzienende ex-partner tussen de betrokken ex-echtgenoten en de gemeenschap.

Het onderzoek beoogt een wetenschappelijke basis te leggen voor de herziening van het huidige Nederlandse (partner)alimentatierecht met behulp van de twee grondslagen.

Financiering:

1e geldstroom

 

Naar boven


 

Prof. mr. J.C.M. Willems (Jan)

Bijzonder hoogleraar Rechten van het kind in het perspectief van de internationale mensenrechten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht

Vrije Universiteit,  De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam

Kamer 6A-29

Tel.nr.: 020-5986282

Email: j.willems@ir.unimaas.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Internationale rechten van het kind, verantwoordelijkheid van de overheid, ouders en samenleving voor de opvoeding van kinderen, preventie kindermishandeling.

Publicaties:

Willems, J.C.M. (1999). Wie zal de Opvoeders Opvoeden? Kindermishandeling en het Recht van het Kind op Persoonswording [Who will Educate the Educators? Child Abuse and the Right of the Child to Become a Person] (with a summary in English). The Hague: T.M.C. Asser Press.

Willems, J.C.M. (Ed.) (2002). Developmental and Autonomy Rights of Children; Empowering Children, Caregivers and Communities. Antwerpen: Intersentia.

Willems, J.C.M. (2003). A world fit for children: van liefdadigheid naar gedeelde verantwoordelijkheid. Amsterdam: SWP.

Willems, J.C.M. & Baeten, P. (2004). De maat van kindermishandeling; Richtlijnen voor het handelen van beroepskrachten - Meldcode en criteria van kindermishandeling. Amsterdam: SWP.

Baartman, H.E.M., Bullens, R. Willems, J.C.M. (Red.) (2005). Kindermishandeling: de politiek een zorg. Amsterdam: SWP.

 

Naar boven


Sectie Criminologie:


 

Mw. prof. dr. C.C.J.H. Bijleveld (Catrien)

Bijzonder Hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek aan de VU en

Senior onderzoeker NSCR te Leiden

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Sectie Criminologie

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam

Kamer 5A-28

Tel: 020-5986226

E-mail: c.bijleveld@rechten.vu.nl / bijleveld@nscr.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

project 1

Modellen voor de analyse van criminele carrieres.

In dit project wordt de toepasbaarheid van een aantal longitudinale methoden voor de analyse van criminele carrieres onderzocht. De methoden zijn niet nieuw in die zin dat ze in andere wetenschapsgebieden reeds worden toegepast, ze zijn echter wel nieuw in de zin dat ze nog niet of nauwelijks in de criminologie worden toegepast.

Financiering:

1e geldstroom, samenwerkingsverband UL

Publicaties:

Bijleveld, C.C.J.H., Mooijaart, A., Brouwers, M. & Loewenthal, I. (1998). Over modellen voor de analyse van spreiding van recidive over  tijd, type delict en dadergroepen. Tijdschrift voor Criminologie, 40, 385-403.

Bijleveld, C.C.J.H. & Mooijaart, A. (2000). Event history analyse van herhaald crimineel gedrag. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 21-40.

 

project 2

Exploratieve methoden voor criminologisch onderzoek

In dit project worden exploratieve technieken toegepast op criminologische gegevens. Waar van toepassing worden longitudinale uitbreidingen aan deze technieken geformuleerd, zodat groei en verandering gemodelleerd kan worden.

Financiering:

1e geldstroom

Publicaties:

Bijleveld, C.C.J.H. & Van der Burg, E. (1998). Analysis of longitudinal categorical data using optimal scaling techniques, in: C.C.J.H. Bijleveld, L.J.Th. van der Kamp et al. (Eds.), Longitudinal data analysis. Designs, models and methods (pp.46-154). London: Sage.

Bijleveld, C.C.J.H. & Meijer, R. (2001). Exploratieve analyse van delictcombinaties en verdachtenkenmerken, in: H. Moerland & B. Rovers (Eds.), Criminaliteitsanalyse in Nederland (pp.200-211). Den Haag: Elsevier.

 

project 3

Kenmerken van jeugdige verdachten

In dit project wordt op basis van dossieranalyse van diverse cohorten jeugdigen verwezen in het kader van een strafrechtelijke of civielrechtelijke interventie bezien in hoeverre achtergrond- en persoonlijkheidskenmerken samenhangen met delictgedrag.

Financiering:

1e geldstroom, samenwerkingproject met FORA

Publicaties:

Bijleveld, C.C.J.H., Bakker, L. & Hendriks, J. (1998). Contact crimes in relation to neuroticism, impulsiveness, conscience formation and intelligence: an exploratory discriminant analysis in juvenile delinquents Psychology, Crime and Law, 4, 341-360.

Hendriks, J. & Bijleveld, C.C.J.H. (1999). Jeugdige zedendelinquenten: verschillen tussen groeps- en alleenplegers. Delikt & Delinkwent, 29, 722-736.

Onderzoeksschool:

OMV

 

Naar boven


 

Mw. mr. L.M.Z. Volf (Mila)

Promovenda

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Sectie Jeugdrecht

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam

Kamer 6A-20

Tel.nr.: 020-5986222

E-mail: l.m.z.volf@rechten.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

De vrijheidsbenemende maatregel in het jeugdstrafrecht en de aanpak van ernstige criminaliteit.

Het doel van het onderzoek is om een (mede) op empirisch onderzoek gebaseerd inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van het opleggen en ten uitvoerleggen van de vrijheidsbenemende behandelmaatregel als een jeugdstrafrechtelijke aanpak van ernstige/ chronische jeugddelinquentie.

Financiering:

2e geldstroom (NWO)

Publicaties:

Volf, L.M.Z. (2001). De combinatie van de vrijheidsstraf en de vrijheidsbenemende maatregel in het jeugdstrafrecht. FJR, 7-12.

Volf, L.M.Z. & Esmeijer, F.J. (2002). De Spin in de strafrechtskluwen. Over de onduidelijkheid omtrent de taken van de raad voor de kinderbescherming in strafzaken. PROCES, 1/2, 13-21.

Bruning, M.R., Liefaard, T. & Volf, L.M.Z. (2004). Rechten in justitiële jeugdinrichtingen. Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Amsterdam: ACK-VU.

 

 

Naar boven

 


Afdeling Staats- en Bestuursrecht:


 

Mw. mr. S.K. van Walsum (Sarah)

Senior onderzoeker

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Staats- en Bestuursrecht

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam

Kamer 6A-15

Tel.nr: 020-5986343

E-mail: s.k.walsum@rechten.vu.nl

Onderzoek/aandachtsgebied:

Toelating van gezinsleden tot de Nederlandse natie. Veranderingen in gezinsnormen binnen het Nederlandse nationaliteits- en vreemdelingenrecht: 1950-2002.

In het onderzoek wordt onderzocht onder welke voorwaarden, gedurende de afgelopen halve eeuw, aan (huwelijks)partners en kinderen van Nederlanders en in Nederland gevestigde vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit is toegekend dan wel aanspraak op toelating op grond van gezinshereniging, en in hoeverre en in welke zin die voorwaarden zijn veranderd. Voorts wordt onderzocht in hoeverre de geconstateerde wijzigingen getuigen van veranderingen in het denken over gezinsverhoudingen. De beschreven opvattingen over gezinsverhoudingen binnen het Nederlandse nationaliteits- en vreemdelingenrecht worden vervolgens vergeleken met ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden binnen het Nederlandse familierecht. Tot slot wordt zowel de familierechtelijke als de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - het recht op respect voor het gezinsleven - in kaart gebracht, en wordt deze jurisprudentie gerelateerd aan het Nederlands nationaliteits- en vreemdelingenrecht. Dit onderzoekmaakt deel uit van een breder onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd  in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Nijmegen onder de titel: Transnationality and Citizenship: New approaches to migration law.

Financiering:

NWO (postdoc)

Publicaties:

Walsum, S.K. van (2000). De schaduw van de grens. Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse       Surinamers (dissertatie EU). Deventer: Kluwer.

Walsum, S.K. van (2002). Transnationale gezinsbanden in een individualistisch tijdperk, in: Grotenhuis, Saskia e.a. (Red), Hoeksteen of Zwerfkei. Het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering. Amsterdam: De Balie/Nederlands Gezinsraad.

 

Naar boven